Видео и фото

Книга про мотивацию похудения

Книга про мотивацию похудения

Книга про мотивацию похудения

Убедись в правильности ввода данных. После оплаты на указанную почту будет отправлен доступ к личному кабинету. Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту - Договір, Оферта) конкурсу «ЖирКіллер» (далі по тексту - Конкурс), проводиться приватним підприємцем Обуховським І.С., іменованим надалі «Виконавець» (далі по тексту також - Організатор) і споживачем послуг, що має надалі назву «Замовник» (далі по тексту також - Учасник Конкурсу), який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення данного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах: 1.1. Послуги – комплекс методичних рекомендацій Виконавця, спрямованих на досягнення заданих спортивних показників, формування стійкого спортивного прогресу Замовника. 1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу суб’єктів розкриття інформації, укласти даний Договір на визначених умовах. 1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг. 1.5. Замовник - фізична особа, досягнувша 18 років, яка прийняла всі умови цього Договору і уклала цей Договір з Виконавцем на умовах даної оферти. 1.6. Виконавець – приватний підприємець в особі Обуховського І.С. 1.7. Сторони – Абонент та Виконавець. 1.8. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Абонентом в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Абонентом та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг. 1.9. Заявка - намір Замовника скористатися послугами Виконавця, виражене в напрямку електронного запиту за встановленою формою на Сайті Виконавця. 1.9. Прийняття - повне і беззастережне прийняття всіх умов даної Оферти Замовником. 1.11. Особистий кабінет - веб-сторінка під назвою «Особистий кабінет», що знаходиться на сайті Виконавця та містить статистичну інформацію про обсяг отриманих послуг, а також інформацію про поточний статус проходження інформаційного курсу. 1.12. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.zhirkiller.com , яка є офіційним джерелом інформування Замовника про Виконавця та послуги, що ним надаються. 2.1. В соНадання послуг за цим Договором здійснюється в рамках участі Замовником у відкритому публічному конкурсі «ЖірКіллер» (далі- Конкурс), умови якого передбачені Правилами проведення відкритого дистанційного публічного конкурсу «ЖірКіллер» (далі - Правила участі), що є невід`ємною частиною цього Договору, для досягнення найбільш оптимальних спортивних результатів і відповідають цілям проведення зазначеного конкурсу. 2.2. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з організації доступу до інформаційних матеріалів у сфері здорового способу життя, фітнесу та правильного харчування (далі по тексту - Послуги). Замовник зобов`язується прийняти запитані послуги та оплатити їх. 2.3. Вартість і докладний опис Послуг, а також Правила опубліковані офіційно на сайті www.zhirkiller.com і є додатками до цієї Оферті. Вартість послуг за цим договором включена у вартість участі в конкурсі. 2.4. Цей Договір, а також всі зміни та доповнення до цього Договору є відкритими документами і опубліковані для загального відома на Сайті Виконавця. 3.1. Укладення договору на надання Послуг проводиться шляхом Акцепту Оферти на викладених в ньому умовах протягом дії терміну Акцепту. 3.2. Акцептом оферти, тобто беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору є оплата Послуг і письмового отримання Виконавцем відповідного платіжного документа від Замовника, що підтверджують факт оплати. 3.3. Акцепт Замовником проводиться не пізніше дати початку Конкурсу, встановленої Правилами, шляхом внесення готівкових коштів на розрахунковий рахунок виконавця. 3.4. Здійснюючи акцепт цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Договору та Правил в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті Договору та Правил. 3.5. Цей Договір не вимагає скріплення печатками і (або) підписання Сторонами, зберігаючи при цьому повну юридичну силу. 4.1. Послуги, зазначені в п.2.1 данного Договору, надаються Замовнику дистанційно шляхом передачі Замовнику інформаційних матеріалів і проведенням консультацій в порядку і на умовах, встановлених цією главою, а також за допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет через Особистий кабінет Замовника. 4.2. При намірі скористатися послугами Виконавця Замовник заповнює і відправляє на Сайті Виконавця Заявку із зазначенням достовірних персональних даних. При заповненні Заявки Замовник засвідчує, що безумовно і в повному обсязі приймає умови Оферти, про що ставить відповідну позначку про згоду з усіма умовами оферти. 4.3. Замовник починає отримувати надавані Виконавцем Послуги після внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця коштів для оплати Послуг. 4.4. Після акцепту данної Оферти, так само як і внесення оплати за Послуги, Замовник отримує доступ до Особистого кабінету на Сайті Виконавця і в подальшому зобов`язується беззастережно приймати Послуги Виконавця - виконуючи поставлені завдання в порядку і строки, обумовлені цим Договором та інформацією на сайті www.zhirkiller.com, який є додатком до цього договору. 4.5. Взаємодія Сторін здійснюється через Особистий кабінет Замовника. Виконавець отримує завдання, рекомендації та роз`яснення Виконавця у відповідних розділах Особистого кабінету і самостійно визначає спосіб і час для їх виконання відповідно до умов Правил Конкурсу та з огляду на умови конкурсних завдань. 4.6. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі за Договором з моменту отримання Замовником в Особистому кабінеті інформаційних матеріалів Виконавця. У разі виключення Замовника з числа учасників конкурсу, цей Договір вважається розірваним. У разі, якщо Замовник не був допущений до участі в Конкурсі, згідно з умовами Правил Конкурсу, цей договір вважається неукладеним. 4.7. Будь-які матеріали, отримані Замовником по електронній пошті або опубліковані на Сайті, призначені для приватного некомерційного використання. Замовник не має права копіювати, передавати, надсилати поштою, і/або видавати матеріали з Сайту і інформаційних і/або аналітичних продуктів без письмового дозволу Виконавця, а також не має права використовувати їх для масового поширення. 4.8. Сторони визнають, що документи, надіслані за допомогою електронної пошти чи іншими електронними засобами зв`язку, в тому числі за допомогою Особистого кабінету, мають юридичну силу, рівноцінну документами при звичайному паперовому документообігу. 5.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного надання послуг. 5.1.2. Вимагати належного і своєчасного надання Послуг Виконавцем. 5.1.3. Звертатися до Виконавця в письмовій формі з усіх питань, пов`язаних з наданням Послуг, а також задавати питання, пов`язані з наданням Послуг. 5.2.1. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник запевняє і гарантує Виконавцю, що: • Замовник вказав достовірні персональні дані; • Замовник укладає договір Оферти добровільно, при цьому Замовник повністю ознайомився з умовами Оферти, повністю розуміє предмет Оферти і характер наданих Послуг, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладеного Договору і впевнений у відсутності можливих негативних наслідків по відношенню до власного фізичного здоров`я при використанні інформаційних матеріалів, участь у Конкурсі та виконанні конкурсних спортивних завдань. 5.2.2. Замовник зобов`язується не використовувати інформацію, отриману від Виконавця способами, здатними привести до нанесення збитку інтересам Виконавця. 5.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідних Послуг. 5.3.1. Виконавець має право включити Замовника в список поштової розсилки для подальшого поширення матеріалів по обраному курсу або для розсилки інших інформаційних матеріалів. 5.3.2. Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику та припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в разі порушення Замовником своїх зобов`язань відповідно до цього Договору, а також у зв`язку з виключенням з числа учасників Конкурсу, згідно з правилами. Виконавець також має право в односторонньому порядку відмовитися від надання послуг за договором в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Замовника. 5.3.3. Виконавець має право змінювати вартість Послуг та інші умови даної публічної Оферти без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсах, не менше ніж за 10 днів до їх введення в дію. 5.3.4. Виконавець має право самостійно визначати форми і методи надання Послуг виходячи з вимог законодавства, а також конкретних умов Договору. 5.4.1. Виконавець зобов`язується надати в повному обсязі і в строк Інформаційні матеріали за цим Договором. 5.4.2. Виконавець зобов`язується інформувати Замовника про всі зміни в умовах надання послуг і про всі доповнення в термін, передбачений цим Договором. 5.4.3. Виконавець бере на себе обов`язок надавати на запит Замовника доступ до інформації про надання послуг. 5.4.4. Виконавець зобов`язується використовувати всі особисті дані і іншу конфіденційну інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати і не показувати третім особам, що знаходиться у нього документацію та інформацію про Замовника. 5.5.1. Замовнику надання інформаційних послуг і виконання покладених на себе зобов`язань за цим Договором у повному обсязі. 5.5.2 При оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера карти) відбувається на захищеній сторінці процессинговой системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що Ваші конфіденційні дані (реквізити карти, реєстраційні дані та ін.) не надходять в інтернет-магазин, їх обробка повністю захищена і ніхто, в тому числі наш сайт, не може отримати персональні і банківські дані клієнта. При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів Банківської карти Власника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку по операціях з Банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають вищий ступінь захисту. При оплаті замовлення банківською картою повернення коштів здійснюється на карту, з якої був здійснений платіж. 5.6.1. Кожна Сторона данного Договору заявляє і гарантує, що вона має всі права і повноваження, необхідні для укладення цього Договору та повного виконання своїх зобов`язань по ньому, і що висновок і / або виконання зобов`язань за Договором не порушить умови будь-яких інших зобов`язань цієї Сторони перед третіми особами. 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та законодавства України. 6.2. Приймаючи умови цього Договору, Замовник розуміє, що Виконавець не несе ніяких ризиків щодо розуміння Замовником методичних рекомендацій, викладених в інформаційних і (або) аналітичних матеріалах, а також рекомендаціях. Всі методичні рекомендації та поради, викладені в направляємих Виконавцем матеріалах, повинні бути застосовувані Замовником виключно на власний розсуд. Всі ризики за наслідки застосування отриманої інформації в повній мірі несе Замовник. 6.3. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору в разі будь-якого неякісного функціонування обладнання, програмного забезпечення та каналів зв`язку, що знаходяться за межами ресурсів інтернет-сайту www.zhirkiller.com , викликаного технологічними причинами або діями/бездіяльністю третіх осіб. 6.4. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, по будь-якиму позову або претензії щодо договору Оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти. 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: пожежа, стихійне лихо, війна і військові дії всіх видів, цивільні і національні хвилювання, блокада транспорту, прийняття органами влади і управління актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторони, а так само збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. 7.2. Сторона, яка потрапила під дії обставин непереборної сили, зобов`язана негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів, в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання таких обставин з наданням документа уповноваженого державного органу про передбачуваний термін їх дії і припинення дії. 7.3. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов`язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки. Якщо обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (трьох) місяців поспіль, будь-яка Сторона матиме право розірвати Договір в односторонньому порядку. 8.1. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов`язки за Договором третім особам. 8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті. 8.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючий між Замовником та Виконавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу одночасно з такими змінами в Оферті. 8.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти. 8.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним Закон одавством України. 8.5. Претензійний порядок вирішення спорів обов`язковий. Термін відповіді на претензію встановлений в 30 календарних днів з моменту її отримання. 8.6. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, їх врегулювання і розгляд проводиться в суді за місцем знаходження Виконавця, відповідно до чинного законодавства України. 8.7. Цей Договір припиняє свою дію після повного виконання Сторонами своїх зобов`язань в рамках публічного конкурсу, згідно Правилам. 1.1.1. Правила надання послуг популяризація здорового і активного способу життя (надалі – іменується «Правила») – це умови надання Виконавцем послуг популяризація здорового і активного способу життя (далі – Послуги), що відповідають положенням Договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір), текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою www.zhirkiller.com. 1.1.2. Відкритий дистанційний публічний конкурс під назвою «ЖирКіллер» (далі по тексту - Конкурс) проводиться Індивідуальним підприємцем Обухівським І.С. (далі по тексту цих Правил - Виконавець). 1.1.3. Конкурс проводиться дистанційно за правилами відкритого публічного конкурсу без попередньої кваліфікації учасників. Оголошення про Конкурс, а також інформація про організатора, правилах проведення конкурсу, кількості призів за результатами конкурсу, терміни, місце і порядок їх отримання розміщується на сайті: www.zhirkiller.com (далі по тексту - Сайт). 1.1.4. Особам, визнаним переможцями відповідно до цих Правил (далі по тексту цих Правил - Переможці конкурсу) вручають призи, встановлені в розділі 4.3 цих правил (далі по тексту цих Правил - Нагорода). 1.1.5. Конкурс проводиться дистанційно на сайті www.zhirkiller.com. 1.1.6. Організатор при проведенні даного Конкурсу ставить перед собою наступні суспільно-корисні цілі: популяризація здорового і активного способу життя, залучення громадян до здорового способу життя. 1.2.1. Особистий кабінет – веб-сторінка Учасника, з доступною інформацією про його досягнення, що використовується Виконавцем з метою визначення результатів участі у Конкурсі. 1.2.2. Інформація – інформація, що підлягає розміщенню на сайті Виконавця з метою популяризація здорового і активного способу життя. 1.2.3. Учасник – суб`єкт розкриття, який акцептував Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг. 1.2.4. Виконавець – приватний підприємцем в особі Обуховського І.С. 1.2.5. Сторони – Абонент та Виконавець. 1.2.6. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.zhirkiller.com, яка є основним джерелом інформування Учасників. 1.2.7. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу суб’єктів, укласти Договір на визначених умовах. 1.2.8. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти даного Договору та цих Правил. Акцепт здійснюється шляхом: - оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати Послуг. 1.2.9. Код доступу – унікальний код, що присвоюється Виконавцем Учаснику для доступу до Особистого кабінету на підставі цього Договору. 1.2.10. Особистий профіль учасника – сторінка, що містить інформацію про Учасника, генерується в Особистому кабінеті Учасника. 1.2.11. Організаційні листи –будь-які листи з боку Виконавця Учаснику з метою інформування. 1.3.1. Для того щоб стати Учасником Конкурсу та претендувати на отримання Нагороди Конкурсу, особі, яка відповідає вимогам пункту 2.2. цих Правил, необхідно: • Ознайомитися з цими Правилами. • Подати заявку на участь в конкурсі за встановленою формою на сайті Конкурсу www.zhirkiller.com. • Вибрати на сайті конкурсу найбільш оптимальний для учасника тариф участі і оплатити його. 1.3.2. Зареєструватися на сайті Конкурсу www.zhirkiller.com, отримати доступ до «Особистого кабінету». 1.3.3. Заповнити Особистий профіль учасника. Ознайомитися і виконати спеціальні правила, які направляються учаснику конкурсу в першому конкурсному завданні. Учасник зобов`язаний написати звіт Організатору про ознайомлення із зазначеними спеціальними правилами. Невиконання зазначених правил, в тому числі через не ознайомлення з ними, є підставою для виключення учасника з конкурсу. 1.3.4. Ознайомитися з усіма методичними матеріалами та вказівками, які будуть запропоновані учаснику для зручності проходження конкурсу та підвищення результатів учасника. 1.3.5. Згідно з методичними матеріалами виконати серію своїх фотографій, відео і параметрів вимірів. Направити фотографії встановленого формату Організатору конкурсу через «Особистий кабінет». Фотографії повинні пройти схвалення Організатора за критеріями, викладеними в методичних матеріалах. 1.3.6. Згідно із запропонованою методикою і технічним вказівкам виконати вимірювання тіла. 1.3.7. Зафіксувати отримані результати вимірювань згідно з методичними вказівками. 1.3.8. Виконувати щоденні конкурсні завдання і направляти Організатору «щоденний звіт» про їх виконання через «Особистий кабінет» на сайті конкурсу в установлений термін. 1.3.9. Виконувати спеціальні конкурсні завдання «Сhallenge day», звіт про виконання яких необхідно направляти через «Особистий кабінет» на сайті конкурсу за допомогою відео-звіту в установлений строк. 1.3.10. Фіксувати проміжні результати занять і вимірювань тіла за запропонованою методикою в терміни, встановлені конкурсними завданнями. Щоб уникнути фальсифікацій з боку учасника, Організатор залишає за собою право вимагати підтвердження зафіксованих учасником результатів. 1.3.11. Направити свої фотографії, відео і параметри вимірів, зроблені в кінці 4-го тижня проведення конкурсу за встановленим форматом, строк направлення зазначеної фотографії вказується в конкурсному завданні на розсуд організатора. Організатор має право запросити на свій розсуд відео- підтвердження з метою перевірки на відсутність використання фоторедакторів при відправці фото «після». 1.3.12. У разі невиконання конкурсних завдань, зазначених в пп 1.3.1.- 1.3.11 цих Правил, учасник втрачає доступ до голосування в якості претендента, і втрачає право претендувати на нагороду. Але зберігає доступ в особистий кабінет, зберігає можливість голосувати за інших учасників конкурсу. Зберігає можливість отримувати завдання з вправами від тренерів. 1.3.13. Після виконання всіх спеціальних конкурсних завдань «Сhallenge day» і виконання п.п. 1.3.5. учасник автоматично потрапляє в перший етап конкурсного голосування. 1.3.14. Кожен Учасник гарантує, що є автором наданих до участі фотографії та відео та гарантує, що використання фотографій і відео в рамках Конкурсу не порушує прав Учасників або будь-якої третьої сторони (в тому числі авторських і суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації). Надаючи свою фотографію і відео на участь в Конкурсі, Учасник передає безоплатно всі права на таку фотографію і відео організатору. 1.3.15. Учасник Конкурсу несе відповідальність за порушення авторських та інших прав третіх осіб згідно з чинним законодавством України. 1.3.16. Оцінка досягнень Учасника при голосуванні здійснюється виходячи з представлених 4 фотографій встановленого формату учасника конкурсу до початку конкурсу та 4 фотографій після проходження всіх конкурсних спортивних завдань. В якості критеріїв оцінки результатів беруться до уваги наступні параметри: • візуального поліпшення стану тіла учасника; • зменшення масової частки жиру в тілі учасника; • сукупні статистичні результати тренувань учасників; • загальний фізичний стан тіла учасника конкурсу. 2.1. Учасник оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати на підставі автоматично сформованого рахунку Виконавця під час реєстрації Учасника на веб-сайті www.zhirkiller.com або пролонгації Договору та Правил, використовуючи Особистий кабінет. 2.2 Оплата Послуг здійснюється Абонентом у національній валюті України безготівковим розрахунком, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Учасника на поточний рахунок Виконавця. 2.3. Вартість Послуг встановлюється відповідно до діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця www.zhirkiller.com, де є такі пакети участі: • Пакет «Стандарт» - 447 гривень вартість (16 доларів США або 14 євро) (для участі однієї людини, в одному сезоні конкурсу). 3.1.1. Особи, які відповідають цим Правилам і виконали вимоги, встановлені пунктом 3.1.2. цих Правил, іменуються учасниками Конкурсу (далі - Учасники). Учасником Конкурсу може бути дієздатна фізична особа будь-якої статі, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, яке проживає на території України, території країн СНД і Європейського Союзу має доступ до мережі Інтернет, які подала заявку на участь в конкурсі на сайті www.zhirkiller.com, яка виконала дії, встановлені розділом 1. 3. цих правил. 3.1.3. Учасник може бути виключений Організатором з числа учасників, якщо стосовно цієї Сторони у Організатора є відомості про «накрутку» голосів будь-якими способами (використання програмних засобів впливу на результат, реєстрація одного користувача під різними іменами і / або акаунтами і голосування від їхнього імені, розміщення прохань про голосування в спільнотах взаємного голосування, спроба покупки голосів за гроші або іншу винагороду, інші методи впливу на результат). Звернення з проханням проголосувати до своїх друзів в соціальних мережах «накруткою» голосів не вважається. 3.1.4. Беручи участь в конкурсі, учасник погоджується з усіма умовами цих Правил. 3.1.5. Учасникам конкурсу категорично забороняється, пропаганда або агітація, збуджуючі соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть або ворожнечу. Забороняється пропаганда соціального, расового, національного, релігійного чи мовного переваги. Негативні відгуки про інших учасників конкурсу, де містяться згадки про, етнічних, національних, конфесійних, релігійних уподобаннях, будь-які висловлювання і тим більше образи інших учасників і, або публікації в мережі інтернет і, або соціальних мережах, фотографій інших учасників без згоди на це самих учасників. Дії, спрямовані на збудження ненависті, або ворожнечі, а також на приниження гідності людини, або групи осіб за ознаками статі, раси, національності, мови, походження, ставлення до релігії, а рівно приналежності до якої-небудь соціальної групи, здійснені публічно або з використанням засобів масової інформації, мережі інтернет, соціальних мереж, за все вище перелічене буде автоматично виключений з участі в конкурсі без права отримання подальших завдань з тренуваннями і участь в боротьбі за призи. 3.1.6. Учасникам забороняється, поширення завідомо неправдивих відомостей і, або будь-якої недостовірної інформації (які не мають чітких обґрунтованих доказів), що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію (інших учасників конкурсу або Організаторів конкурсу), за поширення бездоказовій інформації (наклепу) учасник і, або учасники, виключаються з конкурсу без права отримання тренувань і завдань, а також без права подальшого змагання за призи. 3.1.7. Участь в Конкурсі не дає права будь-якому Учаснику вимагати надання Нагород від Організатора, за винятком випадків, коли Нагорода присуджена відповідному Учаснику відповідно до Правил. 3.2.1. Організатор зобов`язаний провести Конкурс, а також видати Нагороду відповідно до цих Правил та чинного законодавства України. 3.2.2. Організатор має право достроково припинити проведення Конкурсу. 3.2.3. Організатор при припиненні проведення конкурсу зобов`язується публічно повідомити учасників про таке припинення за допомогою публікації оголошення про припинення на сайті www.zhirkiller.com. 3.2.4. Організатор має право змінювати і доповнювати правила Конкурсу на власний розсуд з публікацією цих змін на сайті www.zhirkiller.com. 3.2.5. рганізатор не несе відповідальності за неможливість здійснення зв`язку з Учасником, визнаним Переможцем конкурсу, через вказівки їм невірних або неактуальних контактних відомостей, неналежної роботи мереж і засобів зв`язку. 3.2.6. Організатор не компенсує Учасникам витрати, понесені у зв`язку з участю в Конкурсі а також витрати осіб, анкети яких не були допущені до участі в Конкурсі або яким-небудь чином не відповідають вимогам Правил. 3.2.7. Організатор має право визнавати недійсними і / або анулювати дії Учасника, в тому числі анулювати Визнання Учасника Переможцем, в разі якщо Організатором Конкурсу буде встановлено, що Учасник здійснює дії, спрямовані на фальсифікацію результатів Конкурсу, в тому числі за допомогою спеціального обладнання, програм або іншими недобросовісними способами, які можуть / могли вплинути на результати Конкурсу. У разі встановлення таких дій, вчинених Учасником, Організатор має право визнати Переможцем іншого Учасника. Організатор ні за яких умов не компенсує учасникам витрати, понесені у зв`язку з участю в конкурсі (включаючи поміж іншого зміну правил або скасування конкурсу), а також витрати учасникам, які не були допущені до участі в конкурсі або якимось чином не відповідають вимогам правил. 3.2.8. Організатор не зобов`язаний пояснювати, або коментувати вибір осіб при голосуванні учасниками або третіми особами. Організатор не зобов`язаний пояснювати, або коментувати свої дії і рішення по відношенню до осіб які порушили умови конкурсу. 4.1 Порядок і терміни оголошення результатів конкурсу. 4.1.1. ВВизначення Переможця будь-якого сезону Конкурсу «ЖирКіллер» відбувається в три етапи в термін, зазначений в Розділі 5 цих Правил. • 1 етап: Закрите голосування серед учасників конкурсу за анкету одного з кандидатів, за підсумками якого формуються фіналісти першого етапу. • 2 етап: Закрите голосування за фіналістів 1 етапу, за підсумками якого обираються не більше 300 претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів, які проходять до фінального третього етапу голосування. • 3 етап: Голосування проводитиметься за системою, обраної організаторами, як найбільш об`єктивна і справедлива. Учасник, який набрав максимальну кількість голосів є переможцем конкурсу «ЖирКіллер». 4.1.2 В термін не пізніше 3 (трьох) тижнів з моменту закінчення конкурсних завдань Організатор Конкурсу оголошує переможців Конкурсу, а також розміщує підсумки Конкурсу на сайті, серед передплатників цього аккаунта. 4.2 Порядок і терміни вручення нагород конкурсу. 4.2.1. Нагороди Переможцям Конкурсу, передбачені п. 4.3 цих Правил, вручається Організатором особисто даним переможцям за місцем знаходження організатора, за адресою, вказаною Організатором в додатковому повідомленні переможцю. 4.2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після визначення Переможця, в разі, якщо Переможець не зв’язався з Організатором, Організатор надсилає повідомлення про перемогу в Конкурсі на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації на сайті www.zhirkiller.com і запитує інформацію, необхідну для вручення Нагороди. Переможець несе відповідальність за достовірність наданої інформації та відомостей. 4.2.3. Учасники Конкурсу мають можливість самостійно ознайомитися з підсумками Конкурсу в Особистому кабінеті. 4.2.4. Для отримання нагороди Переможець або особа, яка зайняла одне з призових місць зобов`язаний пред`явити оригінал документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства України, підписати всі необхідні документи, пов`язані з отриманням Нагороди, в тому числі і документ, що підтверджує отримання ним відповідної Нагороди (Акт). А також в обов`язковому порядку, укласти Договір на надання рекламних послуг Організатору, як Переможця конкурсу, брати участь в фото- відеозйомці, в рекламних заходах Організатора, при врученні Нагороди, якщо це буде встановлено Організатором. 4.2.5. Відмова Переможця або особи, що зайняла одне з призових місць, зробити які-небудь дії, надати документи необхідні для фінансової звітності організатора. Надати документи, необхідні для отримання Нагороди в строк 3 (три) календарні дні. Відмова від укладення Договору на надання рекламних послуг Організатору, як Переможця конкурсу, передбачені цими Правилами, або виконання дій з істотними порушеннями, є підставою для відмови у видачі Нагороди, до моменту виконання Переможцем всіх необхідних дій в необхідному обсязі. У разі, якщо Переможець не відповідає або не надає необхідну інформацію у встановлений термін. Нагорода визнається незатребуваною. 4.2.6. Учасник дає згоду Організатору на обробку наданих їм для отримання Призу та виконання Організатором функцій податкового агента (якщо буде потреба) персональних даних як за допомогою програмно-апаратних засобів, так і без їх використання, в період з моменту надання персональних даних і до термінів, встановлених нормативними документами, протягом яких Організатор зобов`язаний зберігати інформацію про учасників конкурсу. Під обробкою персональних даних розуміються дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, використання, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, передачу (надання, доступ) персональних даних виключно у випадках та особам, визначеним в умовах Конкурсу, знищення персональних даних. Після завершення конкурсу персональні дані учасників знищуються. 4.2.7. Організатор не провадить зберігання незатребуваних призів. Організатор не несе відповідальності за невірно вказані Учасником відомості. У тому випадку, якщо Організатор не може зв`язатися з Переможцем по вказаним ним контактними даними і Переможець самостійно не вийшов на зв`язок з Організатором Конкурсу, Нагорода визнається незатребуваною. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не зможе отримати Приз по причині, не залежній від Організатора. По закінченню 1 місяця з дня оприлюднення організатором призових місць видача Призів припиняється, а право Учасників на отримання Призу після зазначеної дати анулюється. 4.3.1. Призовий фонд Конкурсу включає в себе наступні Призи: • 1 місце - грошова винагорода в розмірі 100 000 гривень; • 2 місце - грошова винагорода в розмірі 50 000 гривень; • 3 місце - грошова винагорода в розмірі 30 000 гривень; • 5 місце - грошова винагорода в розмірі 10 000 гривень; • 6 місце - грошова винагорода в розмірі 5 000 гривень; • 7-20 місце - грошова винагорода по 1 000 гривень. 4.3.3. Для отримання Нагороди Учасник, визнаний Переможцем конкурсу, повинен виконати наступні дії відповідно до вимог ПК України: надати за допомогою відправки по електронній пошті на електронну адресу info@zhirkiller.info протягом 3 (Трьох) робочих днів, після отримання відповідного повідомлення Організатора, відскановану копію паспорта громадянина (розворот з фотографією, сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації), копію свідоцтва ІПН. Відскановані копії зазначених у цьому пункті документів повинні бути з літерами і цифрами, що чітко читаються, відскановані копії сторінок паспорта містять дані про серію та номер паспорта, місце і дату видачі паспорта, інформацію про адресу реєстрації за місцем проживання, а також фото та персональні дані Учасника ( прізвище, ім`я, по батькові, дату народження). 5.1. Конкурс проводиться протягом 8 (восьми) календарних тижнів. Зазначений строк включає в себе: • Термін відправки фотографій учасника конкурсу встановленого формату на сайті конкурсу до початку здійснення конкурсних завдань. • Термін щоденних конкурсних завдань, спрямованих учаснику конкурсу в його «Особистий кабінет» на сайті конкурсу, що проводяться протягом 4 (чотирьох) тижнів з моменту початку конкурсу. • Три етапи голосування, визначення фіналістів та переможців та нагородження переможців Конкурсу, що проводяться протягом 3 (трьох) тижнів з моменту закінчення конкурсних завдань. • Вручення призів за підсумками голосування в суперфіналі не пізніше ніж за 3 тижні з дня закінчення конкурсних завдань. 6.1. Факт подачі заявки на участь у конкурсі, має на увазі ознайомлення і згоду учасника з цими Правилами. 6.2. Результати проведення Конкурсу є остаточними і не підлягають перегляду. 6.3. рганізатор Конкурсу, а також уповноважені ним особи не несуть відповідальності за: • технічні збої в мережі інтернет-провайдера, до якої підключений Учасник, що не дозволяють уявити заявку для участі в Конкурсі або надати звіт про виконане завдання у встановлений термін; • за дії / бездіяльність оператора інтернет-зв`язку, до якої підключений Учасник; • за не ознайомлення Учасників з результатами Конкурсу; • а також за неотримання від Учасників відомостей, необхідних для отримання нагород, з вини організацій зв`язку, або з інших, не залежних від Організатора причин. 6.4. Організатор Конкурсу має право не відповідати на скарги, питання і інші повідомлення Учасників Конкурсу, що надійшли за допомогою електронної пошти. 6.5. Учасник погоджується, що ці Правила можуть бути змінені Організатором без будь-якого спеціального повідомлення. Будь-які зміни Правил вступають в силу з моменту опублікування нової редакції Правил на сайті www.zhirkiller.com. 6.6. Організатор не відповідає за будь-які наслідки помилок Учасника, включаючи (крім усього іншого) понесені витрати. 6.7. Всі Учасники та Переможці Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв`язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов`язані з доступом в Інтернет), крім тих витрат, які прямо вказані в цих Правилах, як витрати, вироблені за рахунок організатора. 6.8. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення Учасником Конкурсу прав третіх осіб. 6.9. Всі спірні питання, що стосуються цього Конкурсу, регулюються на основі чинного законодавства України за місцем знаходження організатора.

Если вы перепробовали все, но так и не смогли расстаться с лишними килограммами, остается, так называемое, кодирование на похудение. Под этим ярким термином скрывается методика погружения человека в состояние транса и внушения специальных установок, запускающих снижение веса. Метод кодирования был впервые предложен советским врачом-новатором А. Р. Довженко для лечения алкогольной зависимости. Суть заключалась в том, что в состоянии транса человеку внушали страх перед негативными последствиями употребления спиртного. Процедуру сопровождали стимуляцией болевых точек на голове и орошением слизистой рта жидкостью для наркоза, которая, быстро испаряясь, вызывала неприятные ощущения у внушаемого. Революционное изобретение показало блестящие результаты и получило патент Минздрава СССР за свою эффективность. Знаменитый режиссер Георгий Данелия в числе многих специально ездил в Крым, чтобы закодироваться, и после сеанса внушения бросил пить совсем. Последователи Довженко адаптировали метод кодирования и для страдающих от ожирения. При этом, значительно усовершенствовали процедуру, сделав ее гораздо более гуманной. Чтобы закодировать на похудение, человека с помощью гипноза вводят в состояние транса. На что похоже состояние транса? Практически все испытывали нечто подобное, когда зачитывались интересной книгой или полностью погружались в атмосферу захватывающего кинофильма. Всё ваше внимание поглощено происходящим в книге или фильме. Большую часть времени вы просто не замечаете окружающего, не видите силуэты опоздавших зрителей, не слышите хруст попкорна от соседей. Вы настолько загипнотизированы киношной картинкой, что вам она кажется абсолютно реальной. Во время сеанса гипноза вас погружают в подобное состояние, только более глубокое. Ваши глаза могут при этом быть открыты или закрыты, но вы слышите голос специалиста, можете выполнять его просьбы и принимать так называемые установки на похудение. С медицинской точки зрения установки – это сценарии поведения в определенной ситуации. Применительно к похудению, это могут быть запреты на переедание, установки изменить малоподвижный образ жизни. Некоторые отечественные специалисты под гипнозом забивают в подсознание некие списки полезных и вредных продуктов . Считаю, что это крайне порочная практика. Во-первых, практически не существует ни абсолютно полезных, ни абсолютно вредных продуктов. Во-вторых, если человек привык питаться неким набором продуктов, из которого путем внушения резко забирают добрую его половину, то таки да, худеть он будет, но при этом с очень высокой вероятностью наступит дефицит витаминов и микроэлементов. Поэтому, многие женщины после сеансов кодирования поначалу быстро худеют на заветные 10-20 кг, а потом, когда установки ослабевают, на бедняжек нападает жор, и они начинают есть всё подряд, как правило – продукты из запретительного списка . В итоге все сброшенные килограммы возвращаются. В последнее время кодирование от ожирения подразумевает более безопасную методику, так называемую «незапретительную» гипнотерапию, без внушения пациенту наказания за нарушение режима. Вместо слов «перестаньте лежать на диване» используется формулировка «вам нравится заниматься в спортзале». С такими установками люди, как правило, не чувствуют чувства вины. Кроме того, они сфокусированы лишь на том, что реально нужно сделать, а не том, чего следует избегать. Незапретительное кодирование может включать в себя советы по выбору более здоровой пищи. Или, например, установка на то, что занятия фитнесом очень полезны для похудения. Это действительно так, но после подобного внушения вы будете уверены в этом на все 100%. Соответственно, ваша мотивация посещать зал будет намного сильнее, и вы с большой вероятностью добьетесь желаемого. Кому-то после сеансов кодирования удается похудеть на 30 кг, другим везёт меньше, но по статистике, в среднем результаты после внушения составляют 8-9 кг веса. Кроме того, применение психологического воздействия в разы повышает саму вероятность того, что человеку вообще удастся похудеть. Около 40% худеющих из-за отсутствия мотивации даже не может начать, или бросают попытки на полпути. Психологическая мотивация играет в снижении веса ключевую роль. В случае, когда у человека с мотивацией всё в порядке – например, актёру нужно скинуть 10 кг, чтобы его взяли на роль в фильме – худеет он с лёгкостью. Однако, в отличие от собственной мотивации, внушенные установки сохраняют свою силу лишь некоторое время. Оно зависит от специалиста, степени внушаемости и т.д. Кому-то внушения хватает на полгода, в некоторых случаях оно может доходить до пяти лет и больше. Как правило, кодирование от ожирения полностью безопасно. Приведу такой пример. В детстве у многих был опыт укачивания при движении в транспорте, после которого мы засыпали. В целом, для психики человека эти вещи в чём-то очень похожи. И после укачивания, и гипнотерапии мы «просыпаемся» и живём дальше, как ни в чем не бывало. Однако, некоторые люди с тяжелыми психическими заболеваниями (шизофрения, психоз) после сеанса могут потерять контроль над реальностью, и их состояние может при этом сильно ухудшится. Гипноз предполагает эпизоды психологической расслабленности, некую потерю фокуса внимания. Поэтому людям, чья профессия вязана с повышенным вниманием и контролем важных процессов (например, авиадиспетчеры, летчики, операторы атомных станций), гипнотерапия не рекомендуется. Многих пугает тот факт, что под гипнозом их могут побудить к любым действиям. Однако опасаться этого не стоит. Человек не будет в состоянии транса совершать то, чего не стал бы делать в полном сознании, например, причинять кому-то увечья. Кроме того, следует четко понимать, что врачебная этика и законы запрещают специалисту делать то, на что не было получено ваше согласие – например, копаться в психологических травмах прошлого и т.д. Кроме того, такие сеансы, как правило, проходят в присутствии родственников и/или под видеозапись. Расскажу о тех случаях реального похудения, о которых знаю лично сам. Некоторое время назад к нам в город приезжала ученица Довженко, назовем ее Н.Б. Перед её приездом люди записывались в очередь. Для всех желающих доктор проводила групповые сеансы кодирования от ожирения, а те, кто мог себе это позволить, договаривались об индивидуальных встречах. В обоих случаях сеансы были разовыми. Групповые длились от сорока минут до часа, а индивидуальные час-полтора. Групповые сеансы проводились без присутствия родственников. Сами испытуемые не помнили, о чем им говорили во время сеанса. Но эффект у большинства проявлялся как долговременное снижение аппетита. Тяга к перекусам исчезала. После кодирования люди худели в разной степени, в среднем – на 5-10 кг. Эффект внушения держался около года, после чего с вероятностью 50% лишний вес возвращался. Также мне известны два случая индивидуальной терапии. Их проводили по общей схеме, но с важными отличиями в деталях. И в том, и в другом случае сеанс начинался с обычного разговора, в ходе которого врач выяснял пищевые пристрастия – что человек любит кушать больше всего. Также обсуждалось пищевое поведение – как часто он ест, происходит ли это в компании, в кругу семьи или на работе и так далее. После выяснения деталей начиналась так называемая рациональная психотерапия, в ходе которой врач доступно объяснял человеку, в чём причины лишнего веса в данном конкретном случае, как можно изменить привычки питания, чтобы похудеть. Данный этап нужен был для того, чтобы во время собственно гипноза у человека не было внутренних запретов, несогласия с установками. На следующем и последнем этапе человека погружали в транс, но в отличие от групповой терапии – в присутствии родственника или друга. Затем внушали соответствующие установки. В случае с мужчиной причиной переедания была банальная тяга к удовольствиям. Вредных привычек у пациента не было, получать удовольствие от секса ему не позволял темперамент. Поэтому, пища была, по сути, единственным источником позитивных эмоций. А раз так, то основной установкой было примерно следующее: «Еда – лишь источник питательных веществ, она – для поддержания сил. Когда ты видишь пищу, ты понимаешь, какую пользу ты получишь, если съешь её». Кроме того, звучала рекомендация кушать маленькими порциями, и предпочитать овощи как более полезные, чем мясо, которое «вообще-то можно, но для вас оно тяжеловато». Про вредные продукты не упоминалось вообще. После – выход из транса. В результате мужчина перестал зацикливаться на еде. В течение года он сильно похудел – со 120 кг до 90 кг, и больше вес не набирал. По крайней мере, за те последующие 10 лет, которые его наблюдали. С женщиной было несколько иначе. Причина её переедания – острая нехватка одобрения и любви окружающих, а также желание заесть стресс. Поэтому в ходе рациональной психотерапии женщине объяснили, почему она страдает от лишнего веса. А дальше во время транса давали следующие установки: «Ты красавица, все тебя обожают. Вот ещё парочку килограммов скинешь и вообще станешь неотразимой, супержеланной для мужа. И в коллективе все будут лучше настроены к тебе, и дети будут гордиться, какая у них мама классная». Также звучали фразы: «ешь овощи, они сделают ногти, волосы красивыми, кожу – сияющую» и т.д. Всё – в позитивном ключе. В итоге женщина быстро похудела, буквально за полгода c 90 кг до 65 кг. Эффект длился как минимум 5 лет. Повышая общую мотивацию, кодирование помогает людям оставаться на здоровой диете, заниматься фитнесом и т.д. Это именно тот случай, когда общий эффект больше суммы слагаемых. Гипнотерапия в целом расслабляет и настраивает на позитив, тем самым она активно борется со стрессом и негативными мыслями о неудаче, которые всегда преследуют желающих похудеть. Регулярные сеансы гипноза способны преобразить вашу беспомощность в уверенный и долгосрочный оптимизм. Внушения во время сеанса помогают четче ориентироваться в выборе полезных/вредных продуктов. На подсознательном уровне вы станете чаще предпочитать менее калорийную пищу. Понятно, что в этом вопросе не может быть жёстких ограничений, но после правильных установок вас будет намного слабее тянуть к запретному плоду – ко всяким вкусняшкам, без которых и жизнь не мила. Научные исследования показали, что гипнотерапия напрямую влияет на уровни кортизола, лептина, грелина, тестостерона – гормонов, которые регулируют ваш обмен веществ. После сеансов кодирования надолго уменьшается аппетит, вам легче насытиться обычными или даже меньшими порциями и т.д. Гипноз хорошо работает только в связке с другими методами похудения. Вес уходит не от внушения, а от изменения образа жизни в результате внушения. Некоторые люди слабо поддаются внушению. Таких людей не более 10%, но возможно, именно вы окажетесь совершенно не гипнабельны. Отсроченный эффект. Как правило, эффект от кодирования проявляется не сразу, не за день, не за неделю или даже не за несколько недель. Если вы рассчитывали увидеть после сеанса внушения немедленные изменения на весах, вы будете разочарованы. Вследствие сеансов гипноза слегка меняется настроение. Люди становятся более расслабленными и расфокусированными. Для большинства это приятный бонус, для некоторых профессий это существенный недостаток. Кодирование – это мощное средство для борьбы с зависимостями, в том числе и пищевой. Установка на похудение реально помогает, но следует помнить, что сеансы максимально эффективны в руках лишь опытного специалиста и только в том случае, если используется индивидуальный подход.